Zásady ochrany osobních údajů

Berte prosím na vědomí, že spolu s vytvořením uživatelského účtu potvrzujete, že jste si Zásady přečetli a rozumíte jim.

Na úvod

 1. Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:
 2. Společnost vyvíjí a poskytuje k užívání webovou aplikaci sloužící ke správě pronájmů (zejména nemovitostí). Aplikace je po přihlášení přístupná prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.zvladneme.cz, pronajem.zvladneme.cz (dále jen „aplikace“).
 3. Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů můžeme změnit či doplnit. O každé takové změně Vás e-mailem informujeme nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebudete-li se změnou souhlasit, máte právo bez jakékoliv sankce vypovědět.
 4. Tyto Zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji fyzických osob, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“).

Zvládneme.cz je správce osobních údajů

 1. Registrací do naší aplikace začínáme zpracovávat Vaše osobní údaje. Jsme správcem osobních údajů. Prohlížením webových stránek může také docházet ke shromažďování osobních údajů. Vždy zpracováváme výhradně osobní údaje získané od vás, uživatelů, nebo z veřejně dostupných databází (např. insolvenční rejstřík).
 2. Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:
 3. Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem:
 4. Osobní údaje podle tohoto odstavce zpracováváme po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb, tj. po dobu trvání uživatelského účtu, nejdéle však 15 let po jejím skončení pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi společností a uživatelem související s Podmínkami užití aplikace Zvládneme.cz nebo těmito zásadami ochrany osobních údajů ohledně náhrady škody. V rámci oprávněného zájmu Vás můžeme oslovit s nabídkou našich služeb ještě 3 roky po zániku uživatelského účtu.
 5. Při poskytování služeb nám pomáhají následující zpracovatelé, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Souhlasíte, že jim můžeme předávat Vaše osobní údaje pro naplnění výše uvedených účelů:

Zpracovávání údajů na základě souhlasu

 1. Vaše údaje, které jsme uvedli výše, můžeme dále zpracovávat také tehdy, dáte-li nám k tomu dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Užívání aplikace není nikdy vázáno na poskytnutí souhlasu. Ale můžeme Vám za něj nabídnout nějaký bonus k užívání aplikace.
 2. Souhlas bude mít v takovém případě nejčastěji formu tickboxu, e-mailu nebo nám jej udělíte aktivním krokem vyžadovaném v e-mailu.
 3. Souhlas nám můžete udělit k různým účelům společně nebo jednotlivě:
 4. Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu můžeme po dobu trvání poskytování služeb, tj. po dobu existence uživatelského účtu, a 24 měsíců po jeho skončení. Lhůta pro zpracovávání může být kratší, pokud souhlas odvoláte.

Odvolání souhlasu a výmaz dat

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů podle předchozího odstavce můžete kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu info@zvladneme.cz.
 2. Pokud nebudete chtít dostávat e-maily od Zvládneme.cz nebo jeho partnerů, můžete se z odběru vždy odhlásit kliknutím v zápatí každého e-mailu. To bohužel není možné u e-mailů, které jsou nezbytné, abyste obdrželi (např. plánovaná údržba aplikace, informování o změně v poskytování služeb, změna našich kontaktních údajů apod.).
 3. Odhlášení z odběru vždy považujeme za odvolání souhlasu ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR nebo podání námitky podle čl. 21 GDPR v případě e-mailů, kterými Vám informujeme o souvisejících službách a produktech Zvládneme.cz.
 4. Souhlas udělený dle výše uvedených odstavců platí také pro společností pověřené zpracovatele.
 5. Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů zpracovávaných společností. Tuto žádost můžete učinit kdykoliv skrze e-mailovou adresu info@zvladneme.cz.

Zvládneme.cz je zpracovatelem osobních údajů (zpracovatelská smlouva)

 1. Uživatel se společností vždy uzavírá také bezúplatnou smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž obsah je určen následujícími ustanoveními, dle čl. 28 odst. 3 GDPR.
 2. Uživatelé doplňují do aplikace Zvládneme.cz tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR o svých nájemnících:
 3. Uživatel je vůči svým odběratelům v postavení správce údajů. Zvládneme.cz zajišťuje rozhraní pro správu pronájmů a zajišťuje uložení na servery třetích stran. Tyto činnosti nejsou považovány za zpracování osobních údajů dle platné legislativy. Nicméně společnost se klasifikuje jako zpracovatel s následujícími atributy.
 4. Společnost se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradě za účelem uložení a zajištění přenosu údajů na úložiště a na základě pokynů uživatele.
 5. Společnost má povinnost sjednat subzpracovatelský vztah a pověřit zpracováním Hostingovou společnost, případně jiné subzpracovatele, je-li to nezbytné k funkčnosti aplikace.
 6. Společnost zajistí funkčnost a chod aplikace, zavazuje se k její pravidelné údržbě a k jejímu zpřístupnění uživateli.
 7. Společností prováděná údržba a servis aplikace mají ryze nahodilý ráz spočívající v nutnosti opravy chyb a údržby systémů.
 8. Uživatel souhlasí s využitím dalších zpracovatelů, zejména s Hostingovou společností, jejíž zpracování spočívá v uchování údajů na dedikovaných serverech, a osob samostatně výdělečně činných, bude-li to nezbytné pro zabezpečení nebo zajištění funkčnosti aplikace. Žádný další zpracovatel nebude do zpracování zapojen bez souhlasu uživatele či bez uzavření smlouvy, která dílčího zpracovatele zavazuje k podstatně podobným povinnostem s ohledem na zpracování osobních údajů, ke kterým je vázána společnost.
 9. V případě, že společnost bude mít v úmyslu zapojit do zpracovávání dalšího zpracovatele, je společnost povinna informovat uživatele. Veškeré pokyny pro další zpracovatele budou v souladu s právními předpisy ochrany osobních údajů. Společnost bude vždy dbát vhodného výběru zpracovatelů.
 10. Společnost se zavazuje zajistit, aby další zpracovatelé nebo osoby účastnící se zpracování z pověření společnosti, vždy splňovali vysoký standard důvěry, a to především uzavřením dohody o mlčenlivosti.
 11. Společnost se zavazuje zabezpečit osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR. Strany prohlašují, že ke dni uzavření smlouvy společnost přijala technická opatření zajišťující zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat na servery společnosti pomocí HTTPS protokolu.
 12. Uživatel bere na vědomí, že má plnou kontrolu a zodpovědnost za údaje, které vnáší do aplikace. Požadavek správnosti, přiměřenosti, časové omezenosti a minimalizace uchovávaných údajů musí být naplněny uživatelem. V případě, že uživatel provede výmaz údajů, jsou tyto vymazány. Společnost neprovádí kopie ani údaje uživatelů jinak nezálohuje, stejně jako nezasahuje do přenosu dat mezi uživatelem a společností Váš hosting s.r.o.
 13. Strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost v případě podezření ze zneužití osobních údajů subjektů údajů. Strany vynaloží maximální úsilí a přijmou taková opatření, aby se zamezilo vzniku rizika zneužití osobních údajů.
 14. Skončením účinnosti této smlouvy, tj. zánikem uživatelského účtu, dojde do 30 dnů k likvidaci všech vložených údajů. Uživatel má vždy možnost uložená data exportovat a uložit na vlastní úložiště, aby nedošlo k nenávratné ztrátě vložených dat. Společnost ani pověření zpracovatelé uživateli neodpovídají za škodu vzniklou ztrátou dat vložených do aplikace, po 30 dnech od zániku uživatelského účtu.
 15. Součástí této smlouvy jsou také ustanovení Zásad ochrany osobních údajů, která následují.

Další ustanovení o ochraně osobních údajů

 1. Následující ustanovení se uplatní pro zpracování osobních údajů aplikací Zvládneme.cz z pozice správce i zpracovatele a jsou součástí smlouvy o zpracování osobních údajů.
 2. Nezpracováváme osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR.
 3. Zpracovatelé, které pověříme zpracováváním, musí splňovat vysoký standard ochrany a budou vždy nakládat s údaji v mezích těchto zásad.
 4. Prostřednictvím webových stránek můžeme shromažďovat a využívat technické údaje a související informace, mimo jiné včetně technických informací o zařízení uživatele, systému a aplikačním softwaru a periferních zařízeních, které jsou pravidelně sbírány s cílem usnadnit poskytování aktualizací softwaru, podpory produktů a dalších služeb souvisejících s aplikací. Tyto informace můžeme využívat, dokud jsou ve formě, která uživatele osobně neidentifikuje, k vylepšení svých produktů nebo k poskytování služeb či technologií, a to pouze po nezbytně dlouhou dobu.
 5. Po ukončení poskytování služeb nebo zániku důvodu pro zpracovávání údajů osobní údaje zlikvidujeme.
 6. Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme uživateli ani jiným subjektům údajů za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.
 7. Všechny údaje z mobilní i webové verze aplikace jsou ukládány na serverech Hostingové společnosti na území Evropské unie. Servery Hostingové společnosti se nacházejí v České republice. Údaje vložené uživateli nejsou duplikovány, kontrolovány či měněny.
 8. E-maily, které Vám budeme zasílat, nepovažujeme my ani vy za nevyžádané obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.
 9. V případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu vás upozorníme.
 10. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být na vaše zařízení ukládány cookies.
 11. Potvrzujete nám, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k vaší osobě nebo že jste uvedl údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Vždy nás vyrozumějte o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti. Pokud Vás o to požádáme, vždy nám poskytněte aktuální a pravdivé údaje.
 12. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Anonymizované osobní údaje mohou být zpracovávány také automatizovaně. Subjekty údajů nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ve smyslu čl. 22 GDPR.

Pomoc při nakládání s osobními údaji

 1. Budete-li se domnívat, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
 2. Také máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), případně Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk/uoou).

Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.
 2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 15. 11. 2022.